new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ

作者: 时间:2015-08-14 08:34:00

   ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ  ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦸᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ,ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦠᦹᧉᦡᦲ,ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦖᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ  ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦺᦘᧈ,ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ  ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ 。
   ᦎᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᦰ ᦣᦸᧄ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ,ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᧓᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔。
ᦆᦹᧂᧈ ᦔᦲ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦂᦱᧃ  ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ 。ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦙᧃ ᦣᦸᧆ ᧔᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。
   ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦙᦸᧂᧈ ᦺᦞ。ᦂᦱᧃᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦷᦜᧂ  ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᧒ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒。ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧃ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦂᦱᧃ ᦋᦱᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦟᦱᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦀᦲᧆ ᧑ ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᦾᧉ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦎᦸᧃᧉ ᦟᦱᧆ ᦌ ᦙᦱ、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ、 ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ、ᦜᧁᧉ ᦘᦲᧉ ᦋᦲᧁ、ᦊᦱ ᦷᦠ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦓᧄᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ、ᦟᦱᧉ ᦋᦰ ᦡᦲ、ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ、ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦣ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。
ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧄ ᦔ ᦎᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ。ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᧄ ᦔ ᦎᦲ ᦣᦾᧉ ᧖᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧖ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘。ᦎᦱᧄ ᦚᦻᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ、ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦉᦻ ᦵᦖᦲᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦲᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ 、ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ,ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ、ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ  ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᦺᦔ。
ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ。ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧆ ᧔᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᧔ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓。ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦈᧅ ᦈᦻ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦞ,ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦍᦾᧈ ᦡᦲ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ;ᦂᦱᧃᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦍᦾᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ  ᦙᦱ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃᧉ  ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦍᦾᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦍᦸᧄ ᦺᦔ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ、 ᦜᧁᧉ ᦉᦳ ᦟᦱ、ᦉᦲᦰ  ᦟᦲᧅ、ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦟᧅ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ、ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。
   ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦞ,ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦎᦸᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ。ᦗᦸᧂᦰ ᦣᧇ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦓᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧖ᦱ ᦖᦹᧃᧈ ᧖ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ,ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦺᦓ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦵᦵᦃᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦡᧆ ᦡᦲᧃ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦞᧃ ᧑ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦣᦸᧆ  ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᧔᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧒᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘。ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦷᦟᧅ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦉᧇ ᦑᦱᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦙᦲ ᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦀ ᦵᦙ ᦟᦲᧉ ᦂᦱ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧔ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧕。
    ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧞ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦀᦲᧆ ᧑。ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦖᦹᧃᧈ ᦔᦻ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᧕᧗ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧖ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧕᧓ ᦵᦵᦍᧃᧉ;ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᧔ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦵᦍᦰ ᦅᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧔ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧖᧙ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦠᦱᧅ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ  ᦙᦱ ᦌᧄᧉ。ᦂᦱᧃᧉ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦺᦔ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧑ ᦔᦻ ᧓。
(ᦙᦱ ᦍᦲᧃᧉ)