new tai | old tai | 中文

ᦔᦲ ᧟ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ

作者: 时间:2015-04-09 15:59:00

     ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ,ᦞ ᦏᦳ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ,ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦺᦞ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ, ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ  ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᧞ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦈᦹ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ。
     ᧑ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦖᦴᧈ ᦁᧃ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦁᧃ ᦖᦻ ᦺᦉᧈ ᦵᦍ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦷᦎᧅ ᦉᦸᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ  ᦙᦲ ᧔ ᦣᦾᧉ ᧙᧖ ᦋᦸᧂᧈ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧒᧕ ᦋᦸᧂᧈ; ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ  ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᦔᦻ  ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧖᧙ ᦷᦂᧆᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒,ᦓᧄᧉ ᦺᦞ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦶᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧓,ᦉᦳᧂ ᦵᦜᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦟᧃᧈ ᦺᦜ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧑,ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᧞ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦍᦲᧃᧉ ᦎᦱᧈ ᦁᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧗᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧒ ᦔᦳᧃ。
     ᧒ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᧓ ᦏᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ:ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦔᦳᧃ ᧑ ᦔᦻ ᧗,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᧗; ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒᧙ ᦷᦂᧆᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᧒᧙ ᦷᦂᧆᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧗;ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧔᧔ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦙᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧘,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧒;ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧓᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧘᧒ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖,ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦁᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ: ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᧗᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᧔;ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔;ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᧖ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦷᦏᧇ ᦔᦻ ᧓; ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦞᧅ ᦈᧅ ᧒᧖ ᦷᦂᧆᧈ ᧓ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧗ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧙。
     ᧓ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦟᦴᧈ ᧑ ᦺᦡᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ“᧓ ᦀᧃ ᧑”ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ(ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦐᧅ “᧓ ᦀᧃ ᦣᦾᧉ ᧑” ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧓ᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᧕ ᦗᧃᦖᦹᧃᧈ  ᦵᦵᦍᧃᧉ),ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧔᧐ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧖。᧙ ᦈᦸᧄ ᦱ᧒ ᦵᦋᧂ ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧑、ᦷᦣᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᧄᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦆᦱᧈ ᦆᦱᧈ、ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧂᧈ ᦒᦱᧆ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦷᦝᧉ ᦆᦻ (ᦵᦋᧂ ᦵᦈᧂ) 110 ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦝᦴᧉ ᦎᧂᧉ ᦺᦋᧉ ᦺᦗ;ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦛᦱᧃᧈ ᦑᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ、“ᦵᦞᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ”、ᦷᦆᧄᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧄᧉ ᦔᦳᧂᧈ“ ᦺᦑ ”ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ、ᦔᦲᧈ ᦌᦴ ᦌᦱᧃᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦘᦴᧉ ᦒᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ.ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦧᦸᧃ  ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ  ᦱ᧐ ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦻ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦐ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᧒ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ。ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦱ᧒ ᦋᦸᧂᧈ  ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦟ ᦒᦱ ᦊᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦅᦻ ᦞᦼ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ  ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦵᦑᧁ ᦺᦞ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦱᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦉᦻ 213 ᦔᦸᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦲᧂ ᦏᦹᧂ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ、ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ、ᦷᦃ ᦷᦜᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦑᦹᧅ ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ,ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ。
     ᧔ ᦓᦲᦰ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ“᧓ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ”ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦍᦱᧅ、ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦍᦱᧅ、ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦓᦲᦰ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧅ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᧞ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ,ᦅᦹ ᦣᦴᧉ ᧟ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ 、ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ,ᦗᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᧖᧓ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᧖᧐ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ;ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ “ᦂᦱᧃᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦶᦏᧉ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ” ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦵᦵᦕᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ “ᦱ᧒ ᦃᦸᧉ”,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ  ᦺᦞ ᦙᦱ  ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧖ᦱ ᦔᦳᧃ ᧓;ᦗᦸᧂᦰ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ ᧘ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧒᧐ ᦙᦴ,ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦂᦱᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ。ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ“᧓ ᦊᦱᧇ ᦍᧅ” ᦺᦅ ᦡᦲ ᦙᦱ,ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦹᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。
(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ、ᦋᦱᧂᧈ ᦊᦼᧈ ᦷᦍᧂᧉ)