new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ

作者: 时间:2014-01-15 11:40:00

    ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᧓᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ
   ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧓ ᦷᦎ, ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦜᦻ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧓᧕ ᦷᦂᧆᧈ ᧒ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧆ ᦵᦑᧄ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦙᦱ ᧙ ᦷᦂᧆᧈ ᧘ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦷᦠ ᦔᦲ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦂᦴᧉ ᦊᦹᧄ ᦇᦹᧃ ᦑᧂ ᦔᦲ ᦁᧃ  ᦔᦲ ᧟ ᦔᧅ ᦎᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦡᧇ,ᦂᦱᧃᧉ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒᧘ ᦷᦂᧆᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦀᦲᧅᧈ ᦜᦻ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᦱ᧘ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧔,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦺᦞ ᦵᦜᦲ ᦔᦲ ᦀᦸᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧓ ᦔᦳᧃ ᦔᦻ ᧓。
   ᦔᦲ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦵᦍ ᦇᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦓᧃᧉ,ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦔᦾᧈ ᦊᦹᧄ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ ᦠᧃᧉ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦠᦱ ᦣᦸᧄ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦞ ᦏᦳ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦞ ᦏᦳ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ,ᦔᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ。(ᦍᧂᧉ ᦌᦴᧈ ᦵᦋᧉ)