new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧈ ᦌᧁ ᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦠᦱ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ

作者: 时间:2017-01-09 15:38:00

᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱ  ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦎᧂ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦅᦳᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ。ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦊᦼᧈ ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦔᧁᧈ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃᦔᦱᧆ ᦊᦱᧂ,ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦽᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦎᧂ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦎᦱ ᦺᦡᧉ ᧗᧐ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦺᦓ ᦎᦼᧈ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂᦰ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ。(ᦟᦲ ᦵᦵᦊᧃᧈ ᦵᦋᧉ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲ ᦃᦼᧈ)