本版导航 各版导航 视觉导航 标题导航
选择其他日期报纸

“ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ” ᦔᦲᧃ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦵᦑᧇ ᦷᦑᧄ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ

西双版纳报新傣文 新闻    时间:2018年06月10日    来源:西双版纳报新傣文

ᦀᦸᧃ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧂ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦋᦲ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦞᦼ ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ《ᦘ ᦑᦲᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ(ᦂᦱᧅ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ)》,ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ 、ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦵᦵᦡᧆ ᦵᦎᦲᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦅᧄᧉ ᦃᦱᧂᧉ ᦖᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦠᦱᧅ ᦠᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ ᦂᧃ ,ᦂᦱᧃ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ,ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂ ᦑᧄ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦢᧃ ᦟᦳᧃ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦃᧁ ᦑᦱᧃ,ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦑᦹᧅ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ、ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᧓ ᦕ ᦂᦱᧃ,ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦁᧃ ᦠᧆ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ 、ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦖᦴᧈ ᧑,ᦆᦹᧃ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦗᦹᧂᧈ ᦀᦲᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦁᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦉᦲ ᦟᦱ ᦓᧃᧉ,《ᦘ ᦑᦲᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ》,ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦟᦴᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅ ,ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅ ,ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ、ᦂᦱᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ。ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ。ᦵᦖᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦁᧃ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦓᧃ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦖᧃᧉ ᦙ ᦷᦓ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦺᦛ。
    ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ,ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ,ᦟ ᦞᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦀᦳ ᦘᦲᦰ。ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦌᦸᧂ ᦔᧁᧈ,ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ ᦌᦸᧂ ᦐᦽᧈ ᦓᦲᦰ ᦌᧄᧉ,ᦵᦵᦩᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦃᧂᧉ ᦢᧂ ᦂᦱᧃ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴ ᦁᧃ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦩᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦉᧆ ᦃᦱᧆ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦙᧇ ᦟᦲᧉ。
    ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦙᦲ ᦟ ᦃ ᦓ ᦙᦲ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦙᦲ ᦵᦔᦲᧂ,ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦃ ᦓ ᦙᦲ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦙᦲ ᦵᦔᦲᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅ ᦒᦱᧄ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦃᦳᧂᧈ ᦎᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦓᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦺᦡᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦷᦍᧈ ᦍᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦙᦱ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦞᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦍᧆ ᦘᦳᧂ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ,ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ“ᦢᧁᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ”、“ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ”,ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦉᦵᦖᦲ ᦵᦏᦲ ᦆᦹᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦙ ᦷᦓ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦡᦲ ᦅᦳᧃ ᦖᦱᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦏᦾᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦥᧃ ᦟᦳᧃ ᦩᦱᧄ ᦙ ᦷᦓ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦂᦱᧉ ᦂᧂ ᦉ ᦙ ᦍᧂ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂᦠᦹᧉᦡᦲ ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ、ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ、ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦙᦱ ᦃᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦡᧃ,ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ,ᦀᧁ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦐᦱᧉ,ᦁᦱ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ,ᦺᦞ ᦞᦱᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᧃᧉ。
    ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦸᧈ ᦜᦳᧂ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦲᧉ ᦆᦱᧃᧉ ᦊᦱᧃᧉ ᦂᦱᧃ。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂᧉ ᦊᦱᧉ ᦐᦲᧇᧈ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦺᦈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦆᦹᧃ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦅᧆ ᦟᦲᧁᧉ,ᦅᦹᧆ ᦞᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ,ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦈᦸᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦵᦃᦲᧆ ᦠᧃ。ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦍᧂ ᦞᦱᧈ,ᦑᦸᧂᦰ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦁᧃ ᦈᦸᧉ ᦃᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦤᦸ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦂ ᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦕᦴᧉ ᧑ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦈᦸᧉ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ。ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦹ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦕᦴᧉ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ ᦐᦲᧈ?ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ,ᦃᧁ ᦖᦴᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ,ᦡᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦲᦰ ᦃᧁ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦘᦰ ᦘᧂ ᦟᧅ ᦷᦟᧇ ᦂᦲᧃ ᦇᦹᧃ、ᦀᧁ ᦁᧄ ᦓᦱᧆ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦵᦟᧅ ᦃᦸᧂ ᦟᦱᧇ,ᦂᦱᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦕᦲᧆ ᦵᦵᦕᧅ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ。ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦜᦳᧂ。ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦎᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ、ᦢᧁᧈ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ 、ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦌᧄᧉ。
    ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦳᧃ ᦵᦵᦍᧃ ᦡᦲ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦙᦲᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦓᦲᦰ ᦁᧃ ᦵᦂᦲᧆ ᦅᦱᧂᧉ ᦠᦱᧂᧈ ᦃᧄ ᦺᦞᧉ ᦓᦲᦰ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦑᧆ ᦎᦱ ᦍᦱ ᦵᦵᦍᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦌᧆ ᦌᦹᧈ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ,ᦠᧆ ᦅᦹᧆ ᦠᧆ ᦵᦣᧆ ᦠᧆ ᦒᦱᧄ,ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦀᧆ ᦷᦑᧅ ᦃᦱᧄᧈ ᦊᦱᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦒᦸᧅ ᦒᦱᧄ,。“ᦷᦂ ᦒᦸᧅ ᦓᦱᧄ ᦂᦱᧃ”、ᦢᧁᧈ ᦂᦑᧄ ᦂᦱᧃ”ᦈᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ;ᦠᧆ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦒᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦣᧁ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦌᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦏᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ。(ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ)